« Posters bedrijfsgebed voor in kerken | Hoofdmenu | Voorbeeld van een bidstondgroep »

Tips bij 'Bidden op je werk'

Bidden op je werk is niet moeilijk, iedereen kan er aan meedoen. Eigenlijk is er maar één voorwaarde: je moet op zijn minst één collega hebben die mee wil doen... Hieronder helpen we u een beetje op weg door een aantal praktische tips te geven, met een aantal aandachtspunten in een tweetal artikelen. Voor een printvriendelijke versie van beide artikelen Download (1 pag. A4 in Word).

Bidden op je werk: een goed voornemen

"Christenen zijn ongeloofwaardig: 's zondags in de kerk lijken ze zich te bekommeren om de zondige wereld, maar door de week op hun werk zal hun eigen leefwereldje hen worst zijn." Deze nogal zwart-witte uitspraak bevat helaas toch een kern van waarheid. Hoewel niet van de wereld maar wel in de wereld, is er van de aanwezigheid van christenen in een bedrijf vaak weinig te merken. Ze distantieren zich liever dan dat ze zich mengen in die gevaarlijke, dynamische moderne maatschappij vol invloeden van bepaald niet neutrale zijde... Ze realiseren zich nauwelijks dat je altijd een getuige bent: of je daden bevestigen en versterken je woorden, of ze breken ze af tot holle, leugenachtige frasen. Licht en zout zijn: dat valt tegenwoordig niet mee! Bidden op je werk kan daarbij geweldig helpen. Nee, niet alleen voor je gaat eten, maar samen met collega's deelnemen aan een bedrijfs(pauze)bidstond. Steeds meer christenen beseffen dat hun christen-zijn ook consequenties heeft voor de baan die ze hebben, en dat ze niet toevallig daar werken. Voor beginnen met een bedrijfsbidstondgroepje is eigenlijk maar één voorwaarde: je moet één christen-collega hebben…

Beginnen
Alle begin is moeilijk en dat geldt zeker ook voor het starten van een bedrijfs(pauze)bidstond. Maar iedereen kan bidden, het is zeker te leren! De EO heeft hier enorm veel praktische tips en achtergrond informatie gebundeld in een serie korte artikelen. Met tal van verwijzingen naar sites en boeken over (ook samen) bidden in de kerk, op het werk, op school, voor je woonplaats en voor de overheid. Hoe vind je gelijkgestemden? Je kunt zelf beginnen te bidden voor een eerste medestander. En gewoon eens rondvragen wie er christenen of gelovigen kent. En over de parkeerplaats lopen: wellicht zijn er collega's die een visje of Er is hoop- sticker op hun fiets of auto hebben. Of in de kantine of bij een lunch voor hun eten bidden? Let ook eens op de tekst van trouw-, rouw- en geboortekaartjes, en op welke partij iemand stemt. En hoe vind je een geschikte plaats en tijd van samenkomst (bijv. tijdens de middagpauze)? Gods hulp en leiding daarbij zijn onontbeerlijk. En dan gewoon aan de slag gaan met de mogelijkheden die er zijn. Juist in het begin is het belangrijk om met elkaar stil te staan bij het doel van de gebedsbijeenkomst en daar overeenstemming over te krijgen. Het doel kan bijvoorbeeld zijn elkaar bemoedigen, bidden voor collega's, directie, bedrijfsprocessen, veiligheid, ondernemingsraad, enz. Ook de vorm is van belang: wel of niet beginnen met een stukje bijbellezen? Zo ja, welke vertaling? Houd rekening met de aanwezigen en hun uiteenlopende achtergrond en waak voor discussies met hete hoofden en koude harten.

Bekendheid
Na een opstartperiode volgt een periode van gewenning, die gemakkelijk kan verworden tot een periode van sleur. Je kent elkaar immers en het verloop en de inhoud van een bijeenkomst worden voorspelbaar. Regelmatige evaluatie, open en eerlijk, kan voorkomen dat het zover komt. Aarzel niet om veranderingen aan te brengen en probeer samen tot verbeteringen te komen. Dat mensen na verloop van tijd om diverse redenen af (moeten) haken is een gegeven. Probeer dus ook nieuwe deelnemers te krijgen. Van-mond-tot-mond reclame werkt daarbij het best. Maar ook een mededeling op een prikbord of advertentie in een personeelblaadje kan mensen toevoegen. Daar komt dan meteen een ander aspect om de hoek kijken: maak je jezelf bekend of niet? Sommigen kiezen er bewust voor om toestemming te vragen aan de directie (wat als die "nee" zegt?), anderen groeien langzaam toe naar openbaarheid. Besef dat je de directie in een lastige positie kunt brengen als je hen als leiding van een (meestal) niet-christelijk bedrijf officieel vraagt om de formele goedkeuring voor een reeks christelijke bijeenkomsten van een handjevol christelijke werknemers... Feit is dat je in de ogen van sommige collega's belachelijk bezig bent, anderzijds kan het leiden tot nieuwe openingen bij collega's die -misschien zonder dat ze het zelf beseffen- hongerig zijn naar de Levende God.

Effecten
Het meten van gebedsverhoringen is niet altijd mogelijk. Het bijhouden van een schrift met gebedsonderwerpen kan het zicht hierop wel verscherpen. Er zijn in ieder geval vijf effecten:
1. Je eigen houding t.o.v. werk, collega's en God Zelf wordt tegen het Licht gehouden.
2. Je hebt waardevolle contacten met christen-collega's.
3. Je krijgt oog voor allerlei zaken die spelen in je omgeving.
4. Je beinvloedt je bedrijf positief.
5. Door je gebeden verandert er iets in de geestelijke wereld.
Meedoen aan een bedrijfs(pauze)bidstond is een bijzondere, verrijkende ervaring, met grote positieve gevolgen!

Bron: Joel News Maarten Pijnacker Hordijk

Bidden voor je werk als je baas niet wil

Bidden op het werk tijdens pauzes is mogelijk. De pauzes zijn bedoeld voor de persoonlijke verzorging, en daartoe behoort ook de geestelijke verzorging vanuit een godsdienstige overtuiging. Uiteraard mag je niet ontslagen worden omdat je tijdens de pauzes wil bidden. Het bedrijf hoeft geen gebedsruimte in te richten, maar moet wel samen zoeken naar een oplossing. Bidden alleen toestaan op de gang of het toilet is daarin geen optie. Dat alles oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) die in augustus 2004 een advies publiceerde over Arbeid, religie en gelijke behandeling, gebaseerd op de "Algemene wet gelijke behandeling" (AWGB). Dit oordeel is zwaarwegend, maar niet bindend. Lees het hier: Download Advies CGB.

Er zijn in Nederland managers die tegen voorzieningen zijn voor werknemers die op het werk willen bidden. Ook christenen die samen een 'bedrijfsbidstond' willen starten, lopen af en toe op tegen onwil van hogerhand. Managers die geen ruimte ter beschikking willen stellen of het gebed zelfs helemaal willen verbieden. Hoe ga je daar dan mee om? We reiken enkele uitgangspunten en tips aan:

1. Gebed is natuurlijk principieel een zaak tussen christenen en God, daar heeft een manager niets over te zeggen, evenmin als over de besteding van de pauzetijd. Maar een manager of directie heeft wel zeggenschap over werktijden en gebruik van de werkplek. Ze kunnen dus met recht zeggen: "Bidden is OK, maar niet binnen werktijd of binnen het gebouw." Probeer er dan altijd achter te komen waaròm er niet gebeden mag worden. Is men bang voor een precedentwerking dat dan de moslims en boeddhisten ook komen? Of gaat het om 'productiviteitsverlies' of misschien alleen om de vermelding op de bedrijfsbidstondlijst, en de mogelijke associatie daarmee van een 'christelijk bedrijf'? Laat het management dan de nog elk jaar groeiende lijst zien met klinkende namen van bedrijven, en wijs hen op het standaardzinnetje 'de hier genoemde bedrijven zijn zelden formeel betrokken bij de bedrijfs-/pauzebidstonden; het gaat vrijwel steeds om een particulier initiatief van werknemers in hun eigen (pauze)tijd, en/of gewoon bij iemand thuis.' Laat je dus niet te gauw uit het veld slaan of intimideren, maar probeer hierover een eerlijk gesprek met de bedrijfsleiding te hebben. En wijs hen dan ook op het CGB Advies.

2. Als het probleem 'm inderdaad alleen in de vermelding op de bedrijfsbidstondlijst zit, dan vermelden we je bedrijf niet op deze lijst. Meld je gebedsgroep echter wel bij ons aan, zodat je op de hoogte blijft van alle relevante informatie en we desgewenst naar jullie kunnen doorverwijzen. Lees daarbij ook wat er staat over 'koudwatervrees' in de Spelregels bij registratie op de bedrijfsbidstondlijst, bij Aanmelden.

3. Als de bedrijfsleiding moeilijk blijft doen maar God je bewogenheid geeft om voor je bedrijf te bidden, dan zou je met collega's kunnen afspreken om in de middagpauze een gebedswandeling te maken, bijvoorbeeld twee aan twee of in groepjes van drie.

4. Vraag de Heer om een oplossing te geven. Zo vroeg een christen-werknemer die opliep tegen onwil bij zijn directie of God in een oplossing wilde voorzien. Enkele weken later liep hij op een interkerkelijke ontmoetingsavond iemand tegen het lijf die 'toevallig' pal tegenover het bedrijf woonde waar hij werkte. Spontaan bood deze persoon zijn huis aan, gaf hem de sleutel, en zei dat hij er elke week mocht komen bidden. Zo zie je maar, gebed is nooit te stoppen, God helpt desnoods Zelf een handje mee.

5. In steeds meer bedrijven krijgen moslims een gebedsruimte toegewezen. Er is dan geen enkele reden om als christenen achter te blijven. Christenen hebben natuurlijk geen vaste ruimte nodig met religieuze attributen of zo, bijna elke ruimte is geschikt. Maar is er onwil bij de baas, dan is het wijs om de zaak niet op de spits te drijven. Beter is het om dan voorlopig buiten het gebouw te gaan bidden en te hopen en bidden dat de directie later bijdraait. Zie het ook als geestelijke strijd, bid om wijsheid en zegen de bedrijfsleiding! Dat is meteen een goede test in volharding, want weer of geen weer... het is altijd 'gebedsweer'.

Bron: Joel News Marc van der Woude en Maarten Pijnacker Hordijk

Mist u iets, of heeft u suggesties en op- of aanmerkingen, meld ons die dan graag per mail.

terug naar boven